ITE i CEE

ITE

La inspecció tècnica dels edificis, coneguda com I.T.E., genera un document que ha de servir a la Propietat-ris del edifici puguin saber el estat de la finca, després de la inspecció i segons la opinió certificada d’un tècnic qualificat. Amb el document, sempre que no hi hagi deficiències greus, s’ha de demanar el certificat d’aptitud a l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya, que té una validesa de 10 anys. L’esmentat certificat de aptitud en el futur serà necessari per realitzar qualsevol transacció de les diferents unitats que puguin composar la Propietat. Si vol conèixer quan s'ha d’haver sol•licitat el certificar d’aptitud a la seva finca
Antiguitat de l'Edifici Termini Màxim per Passar la Inspecció
Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 2Fins el 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA

La fitxa de certificació energètica, ha de informar al Propietari del immoble, de la eficiència energètica del seu habitatge o edifici. Es obligatòria a l’hora de transmetre i també a l’hora de realitzar-ne, un contracte de lloguer. La fitxa la concedeix, la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Institut Catalana de la Energia, previ informe de un tècnic homologat. Te una validesa de 10 anys.

CÈDULA D'HABITABILITAT

Es el document atorgat per la Generalitat de Catalunya, que dona la condició de habitatge a la unitat registral. Es concedeix, previ informe de habitabilitat, certificat per un tècnic qualificat.

ITE 1 EFICIENCIAS ENERGETICA 2